مأموریت

  

مأموریت اصلی مرکز پژوهشی جندی‌شاپور به‌عنوان اولین مرکز تخصصی جندی‌شاپور در حوزه فنی و مهندسی- علوم انسانی و معماری و شهرسازی عبارت است از: 

  

  • بازشناسی میراث ملموس و ناملموس جندی‌شاپور، تحقق رسالت جندی‌شاپور در توسعه علوم و فنون نوین در سطح منطقه، کشور و جهان.