مشاوره الکترونیکی

 

دانشجويان گرامي جهت استفاده از خدمات مشاوره الكترونيكی و همچنين پرسيدن سؤالات خود، از پست الکترونیک سرپرست مرکز مشاوره(Mousaviyan@jsu.ac.ir) استفاده نمایید.