بسمه تعالی

 

اداره تغذیه از زیرمجموعه مدیریت دانشجویی می‌باشد كه به عنوان یكی از حساس ترین ادارات دانشگاه  مدیریت، برنامه ریزی و نظارت وخدمات رسانی و ارائه ی غذای سالم و بهداشتی در جهت ارتقای ایمنی غذا و سلامتی جسمی و روحی دانشجویان عزیز و اساتید محترم و كاركنان گرامی انجام وظیفه می‌نماید.

 

شرح وظایف اداره تغذیه

 • تنظیم شرایط اختصاصی و عمومی مناقصه و جداول آنالیز غذاها برای پیمانكاران پخت و توزیع غذا
 • نظارت برتهیه و خرید مواد غذایی،كیفیت مواد غذایی ،انبار مواد غذایی ،طبخ و توزیع غذا
 • نظارت بر بهداشت آشپزخانه و انبار و سلف سرویس‌ها ،پرسنل و كاركنان شاغل در آشپزخانه
 • نظارت برتهیه كارت سلامت پرسنل و گواهینامه دوره‌های آموزشی برای آنها
 • تهیه و تنظیم برنامه غذایی هفتگی و ماهیانه و درج  در سایت امور دانشجویی
 • نظارت بر نحوه صدور كارت تغذیه دانشجویان و استفاده از كارت تغذیه و نحوه شارژ و رزرو غذا
 • نظارت بر عملكرد سیستم اتوماسیون تغذیه
 • تهیه آمار پخت به صورت هفتگی و روزانه و ابلاغ به پیمانكار
 • ارائه راهكار در زمینه بهبود وضع تغذیه
 • تهیه صورت وضعیت عملكرد پیمانكار طرف قرارداد به صورت ماهیانه و اعلام به معاونت دانشجویی برای پرداخت حق الزحمه پیمانكار برابر قراداد منعقده در خصوص غذا
 • تسویه حساب كارت تغذیه دانشجویان
 • انجام نظر سنجی غذایی از دانشجویان به منظور پیش بینی در تنظیم برنامه غذایی
 • رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات دانشجویان و اعلام به پیمانكار