نام ونام خانوادگي:شهناز زرگران

سمت :مسئول امورتغذيه

مدرك:كاردان تغذيه وبهداشت

شماره تلفن تماس: 06142428000 داخلی 2120