سالن‌های غذاخوری:

 

سالن  غذاخوری زیتون یك:

 سرو غذا در دانشگاه به تفكیك خانم‌ها و آقایان جهت استفاده اساتید، كارمندان و دانشجویان

  

سالن غذاخوری پردیس:

 ویژه برادران ساكن خوابگاه پردیس