• پیگیری و مدیریت روند راه اندازی انجمن‌های علمی

 • بررسی اساسنامه انجمن‌های علمی و مطابق با آیین نامه وزارت

 • پیگیری بررسی صلاحیت كاندیدهای انتخابات انجمن‌های علمی

 • پیگیری برگزاری انتخابات از فراخوان ثبت نام تا اعلام نتایج

 • برگزاری جلسات توجیهی با اعضاء اصلی انجمن‌های علمی و نظارت بر روند انتخابات دبیر انجمن

 • تشكیل شورای دبیران انجمن‌های علمی و انتخاب دبیر شورای دبیران

 • پیگیری برگزاری جلسات شورای دبیران به صورت مستمر و بررسی فعالیت‌ها و مشكلات انجمن‌های علمی و ارائه گزارش به مدیر فرهنگی

 • تعامل و ارتباط مستمر با دبیران و اعضاء انجمن‌های علمی در راستای فعالیت‌های مربوطه

 • پیگیری صدور حكم برای دبیر شورای دبیران و تمامی دبیران انجمن‌های علمی

 • برگزاری كارگاه‌های توجیهی و توانمند سازی دبیران و اعضاء اصلی انجمن‌های علمی

 • پیگیری انتخاب استاد مشاور برای انجمن‌های علمی و صدور حكم برای ایشان.

 • پیگیری تشكیل جلسات هم اندیشی و توجیهی برای اساتید مشاور انجمن‌های علمی

 • پیگیری تشكیل كمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی و صدور حكم برای اعضاء كمیته

 • دریافت برنامه‌ها و طرح‌های انجمن‌های علمی و بررسی كارشناسی لازم در خصوص برآورد هزینه و زمان اجرا و كیفیت اجرا و امكانات مورد نیاز

 • پیگیری هماهنگی‌های لازم با قسمت‌های مختلف دانشگاه برای اجرای برنامه‌های مورد تقاضای انجمن‌های علمی

 • پیگیری انجام مستند سازی فعالیت‌های انجام شده توسط انجمن‌های علمی

 • پیگیری امور مربوط به جشنواره ملی حركت از قبیل دریافت مستندات، مشخص كردن دبیر جشنواره دانشگاهی از بین دبیران انجمن‌ها، تشكیل كمیته داوران جشنواره، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انجمن‌های علمی در دانشگاه، ارسال آثار انجمن‌های علمی به وزارت برای داوری مرحله ملی، شركت در مرحله ملی و تجهیز غرفه دانشگاه و عرضه دستاوردهای انجمن‌های علمی دانشگاه و ...

 • پیگیری راه اندازی و تجهیز محل استقرار انجمن‌های علمی

 • پیگیری راه اندازی دبیرخانه انجمن‌های علمی

 • پیگیری امكانات مورد نیاز برای تسهیل در امور و فعالیت‌های انجمن‌های علمی و نظارت بر استفاده صحیح از امكانات
  ارتباط مستمر با وزارت علوم در راستای فعالیت انجمن‌های علمی

 • شركت در نشست‌های تخصصی كارشناسان انجمن های علمی دانشگاه‌های سراسر كشور