انجمن‌های علمی فعال:

1-     انجمن علمی معماری و شهرسازی

2-     انجمن علمی مرمت و احیای بناهای تاریخی

3-     انجمن علمی عمران

4-     انجمن علمی نقشه برداری

5-     انجمن علمی مكانیك

6-     انجمن علمی مهندسی شیمی

7-     انجمن علمی شیمی كاربردی

8-     انجمن علمی ریاضیات و كاربردها

9-     انجمن علمی فیزیك مهندسی( دكتر حسابی)

10- انجمن علمی برق

11- انجمن علمی كامپیوتر

12- انجمن علمی بین رشته‌ای سایبر هندس

13- انجمن علمی بین رشته‌ای نانو

14- انجمن علمی بین رشته‌ای انرژی‌های نو

15- انجمن علمی معارف

16- انجمن علمی ورزش

 


 انجمن‌های علمی غیر فعال:

1-     انجمن علمی نجوم

2-     انجمن علمی رباتیك

3-     انجمن علمی زبان