صفحه اصلی >  فرهنگی و دانشجويی > اداره امور فرهنگی و اجتماعی > تشکل های اسلامی > شرح وظایف کارشناس تشكل‌های اسلامی 


شرح وظایف کارشناس تشكل‌های اسلامی دانشگاهیان

  • تعامل و هماهنگی با دبیران تشكل‌های سیاسی دانشگاه
  • درخواست ارائه گزارش از برنامه­های برگزار شده تشكل‌های سیاسی
  • آرشیو گزارش از مراسمات تشكل‌های سیاسی به تفكیك موضوع و ارائه آنها به مراجع ذیربط در صورت لزوم ودرخواست
    بررسی فاكتورهای ارسال شده از تشكل‌های سیاسی و مطابقت آنها با اصل و جزء برنامه‌های مربوط به  فاكتورهای ارسال
  • درخواست و بررسی برنامه­ها و بودجه سالانه تشكل‌های سیاسی و هماهنگی جهت تعیین بودجه بر اساس برنامه پیشنهادی
  • دریافت و تحویل اقلام مصرفی درخواستی تشكل‌های سیاسی جهت برگزاری برنامه­‌ها
  • پیگیری جهت دریافت تنخواه برای تشكل‌های سیاسی
  • هماهنگی جهت تحویل تمامی امكانات مورد نیاز تشكل‌های سیاسی (از تحویل اتاق تا تحویل تلفن میز اداری  رایانه و ...)
  • هماهنگی جهت برگزاری انتخابات سالیانه تشكل‌های سیاسی (از دریافت جدول زمان­بندی برگزاری انتخابات تا دریافت تأیید نهایی نتایج انتخابات) و ارائه گزارش به هیأت نظارت