• دریافت درخواست برگزاری جلسه کرسی‌های آزاداندیشی

  • بررسی و اعلام نظر درخواست متقاضی توسط هیأت نظارت بر تشكل‌های دانشگاهی  و کرسی‌های آزاد اندیشی

  • برنامه‌ریزی به منظور تشکیل منظم و قانونمند کرسی

  • ثبت نام از موافقین و مخالفین موضوع کرسی آزاداندیشی

  • تعیین مجری و اداره کننده کرسی در چارچوب آیین‌نامه

  • برگزاری کرسی آزاداندیشی