به منظور سازمان‌دهی و حمایت از فعالیت نشریات دانشگاهی و قانونمند كردن اینگونه فعالیت‌ها، نهادینه ساختن فضای آزاد اندیشی، نقد و گفت وگوی سازنده و تأكید بر حق آزادی بیان و همچنین ایجاد فرصت فراگیری مهارت‌های روزنامه‌نگاری و ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی دانشگاهیان فعالیت نشریات دانشگاهی به تصویب رسید. كلیه نشریاتی كه به صورت ادواری، گاهنامه یا تك شماره، نیز نشریات الكترونیكی كه با نام ثابت و تاریخ نشر در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی توسط هر یك از تشكل‌ها و نهادهای دانشگاهی، استادان و در محدوده دانشگاه منتشر و توزیع می‌شوند، نشریه دانشگاهی محسوب می‌شوند.


كارشناس نشریات دانشگاهی:

نسترن دادفر