•  برگزاری كارگاه‌های آموزشی و ارایه آموزش‌های مجازی از طریق جزوه‌ها، نرم‌افزار و فیلم‌های آموزشی و صدور گواهی پایان دوره برای شركت كنندگان 

 •  تهیه آرشیو كامل نشریات به صورت مكتوب و الكترونیكی

 •   اجرای طرح رتبه‌بندی نشریات به منظور ارزیابی و توزیع عادلانه امكانات

 •   برگزاری نمایشگاه‌های نشریات دانشجویی

 •  برگزاری جلسات هم‌فكری اصحاب نشریات با مسؤولین دانشگاه

 •  هماهنگی تشكیل جلسات كمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی و تنظیم و بایگانی صورتجلسات

 •  صدور حكم برای اعضای كمیته ناظر بر نشریات

 •   بررسی تقاضای صدور مجوز انتشار نشریات و پیگیری های لازم در این خصوص و توجیه دانشجویان متقاضی انتشار نشریه در خصوص روال اخذ مجوز نشریه و تكمیل فرم‌های مربوطه 

 •  بررسی تقاضاهای تغییر مجوز یا مدیر مسئول و سردبیر یا نام نشریه و ارجاع به مدیر فرهنگی جهت طرح در كمیته ناظر بر نشریات

 •   اعلام نظر كمیته ناظر بر نشریات به دانشجویان متقاضی

 •  پیگیری كمك‌های مالی به نشریات دانشگاهی 

 •  برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی جهت عضویت در كمیته ناظر 

 •    ارتباط مستمر با خانه نشریات وزارت علوم

 •   شركت در نشست‌های تخصصی كارشناسان نشریات دانشگاه‌های سراسر كشور 

 •  پیگیری شركت در جشنواره ملی نشریات