جداکننده سطر ها از هم

آپ تو دیت

صاحب امتیاز : انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

زمینه انتشار : علمی ، تخصصی

ترتیب انتشار : فصلنامه

قطع : A5

پست الکترونیک نشریه : Up2date_jsu@yahoo.com

 
جداکننده سطر ها از هم

آرمان

صاحب امتیاز : تشکل اسلامی فرارو

زمینه انتشار : فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی

ترتیب انتشار : گاهنامه

قطع : A4

پست الکترونیک نشریه : raminnasiri750699@gmail.com

 
جداکننده سطر ها از هم

آوای مهر

صاحب امتیاز : جمعیت دانشجویی خیریه انصار

زمینه انتشار : فرهنگی ، اجتماعی

ترتیب انتشار : گاهنامه

قطع : A4

پست الکترونیک نشریه : cskhan13@gmail.com

 
جداکننده سطر ها از هم

ایوان

صاحب امتیاز : انجمن علمی مرمت و احیای بناهای تاریخی

زمینه انتشار : علمی ، تخصصی

ترتیب انتشار : فصلنامه

قطع : A5

پست الکترونیک نشریه : mahboobehchamacham74@gmail.com

 
جداکننده سطر ها از هم

بدون مرز

صاحب امتیاز : انجمن علمی سایبرهندس

زمینه انتشار : علمی ، پژوهشی و دوزبانه

ترتیب انتشار : دو فصلنامه

قطع : A4

پست الکترونیک نشریه : samiraaslani50@gmail.com

 
جداکننده سطر ها از هم

پاورقی

صاحب امتیاز : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

زمینه انتشار : فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی

ترتیب انتشار : فصلنامه

قطع : A4

پست الکترونیک نشریه : pavaragi.nahad@gmail.com

 
جداکننده سطر ها از هم

پایا

صاحب امتیاز : انجمن علمی مهندسی عمران

زمینه انتشار : علمی ، تخصصی

ترتیب انتشار : گاهنامه

قطع : A4

پست الکترونیک نشریه : mohsenkhosravi2000@gmail.com

 
جداکننده سطر ها از هم

ترنج

صاحب امتیاز : کانون فرهنگی شعر و ادب

زمینه انتشار : فرهنگی ، ادبی

ترتیب انتشار : گاهنامه

قطع : A4

پست الکترونیک نشریه : kamyab.h96@gmail.com

 
جداکننده سطر ها از هم

ترنم

صاحب امتیاز : کانون فرهنگی ، مذهبی و اجتماعی قرآن و عترت(ع)

زمینه انتشار : فرهنگی ، مذهبی و اجتماعی

ترتیب انتشار : فصلنامه

قطع : A4

پست الکترونیک نشریه : ebrahim663535@gmail.com

 
جداکننده سطر ها از هم

تلاطم

صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی

زمینه انتشار : فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی

ترتیب انتشار : گاهنامه

قطع : A4

پست الکترونیک نشریه : javadg4501@gmail.com

 
جداکننده سطر ها از هم

دوران

صاحب امتیاز : انجمن علمی ریاضیات و کاربردها

زمینه انتشار : علمی ، تخصصی

ترتیب انتشار : فصلنامه

قطع : A5

وب سایت نشریه : majsu.blogfa.com

پست الکترونیک نشریه : jsu.davaran@yahoo.com

 
جداکننده سطر ها از هم

سنتز سبز

صاحب امتیاز : انجمن علمی شیمی کاربردی

زمینه انتشار : علمی ، تخصصی

ترتیب انتشار : گاهنامه

قطع : A4

پست الکترونیک نشریه : reza.farhang@yahoo.com

 
جداکننده سطر ها از هم

شوادون

صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری و شهرسازی

افتخارات : کسب سه تندیس جشنواره حرکت، یک تندیس جشنواره تیتر

زمینه انتشار : علمی ، تخصصی

ترتیب انتشار : دو فصلنامه

قطع : خشتی 23*23

وب سایت نشریه : www.shavadoonmag.com

پست الکترونیک نشریه : info@shavadoonmag.com

 
جداکننده سطر ها از هم

فرآیند

صاحب امتیاز : انجمن علمی مهندسی شیمی

زمینه انتشار : علمی ، تخصصی

ترتیب انتشار : فصلنامه

قطع : A4

پست الکترونیک نشریه : r.talavary@yahoo.com

 
جداکننده سطر ها از هم

کاوش

صاحب امتیاز : انجمن علمی مهندسی مکانیک

زمینه انتشار : علمی ، تخصصی

ترتیب انتشار : فصلنامه

قطع : A4

پست الکترونیک نشریه : kavosh.jsu@gmail.com

 
جداکننده سطر ها از هم

کهربا

صاحب امتیاز : انجمن علمی مهندسی برق

زمینه انتشار : علمی ، تخصصی

ترتیب انتشار : فصلنامه

قطع : A4

پست الکترونیک نشریه : issue.electronic@gmail.com

 
جداکننده سطر ها از هم

کوانتا

صاحب امتیاز : انجمن علمی مهندسی فیزیک مهندسی(دکتر حسابی)

زمینه انتشار : علمی ، تخصصی

ترتیب انتشار : فصلنامه

قطع : A4

پست الکترونیک نشریه : s_hz372@yahoo.com

 
جداکننده سطر ها از هم

گرا

صاحب امتیاز : انجمن علمی مهندسی نقشه برداری

زمینه انتشار : علمی ، تخصصی

ترتیب انتشار : فصلنامه

قطع : A4

پست الکترونیک نشریه : gerapublication.info@gmail.com

 
جداکننده سطر ها از هم

مسیر

صاحب امتیاز : کانون فرهنگی، مذهبی مسیر

زمینه انتشار : فرهنگی، مذهبی، اجتماعی

ترتیب انتشار : گاهنامه

قطع : A4

پست الکترونیک نشریه : masirfilm@chmail.ir

 
جداکننده سطر ها از هم

منفی 9

صاحب امتیاز : انجمن علمی نانو

زمینه انتشار : علمی، پژوهشی

ترتیب انتشار : گاهنامه

قطع : A4

پست الکترونیک نشریه : aref.ghanbari1414@gmail.com

 
جداکننده سطر ها از هم

مه یا

صاحب امتیاز : کانون فرهنگی، مذهبی و اجتماعی مهدویت

افتخارات : کسب یک عنوان قابل تقدیر جشنواره حرکت

زمینه انتشار : فرهنگی، مذهبی و اجتماعی

ترتیب انتشار : گاهنامه

قطع : A4

پست الکترونیک نشریه : mahdi313_hm@yahoo.com

 
جداکننده سطر ها از هم

مهاجر

صاحب امتیاز : انجمن علمی معارف

زمینه انتشار : فرهنگی، مذهبی و اجتماعی

ترتیب انتشار : گاهنامه

قطع : A4

پست الکترونیک نشریه : morteza371@gmail.com