تقریباً از چند سال پیش اخطارها و اخبار زیادی در مورد خطرات خشکسالی و کمبود آب های شیرین در کشور اعلام شده است. کاهش منابع آبی و در کنار آن لزوم و اهمیت گسترش بخش کشاورزی، شرب، صنعت، عمران و... باعث ایجاد رشته های مهندسی جهت مدیریت منابع زیرساختی و حیاتی مانند مهندسی آب شده است. ارزش این ماده ی حیاتی به قدری است که باعث مهم بودن این رشته ی تخصصی در کشورمان می شود و نیازی به گفتن هیچ دلیل و اثبات هیچ شرطی ندارد. لذا همواره آموزش و تربیت نیروهای متخصصی که بتوانند منابع آب و زهکشی را به خود کفایی برسانند و با اجرای تحقیقات میدانی و آموزش های مردمی به صرفه جویی و افزایش راندمان سیستم های آبی در کشاورزی، صنعت و…کمک کنند، همواره مدنظر مسئولین بوده است.
گروه آب دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در مقطع کارشناسی ارشد دو گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب و مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی را شامل می شود.