مدیر گروه سازه

جداکننده سطر ها از هم

سید وحید رضوی طوسی

استادیار

عمران سازه

پروفایل

پست الکترونیکی: razavi@jsu.ac.irوظایف مدیرگروه

جداکننده سطر ها از هم


  • ابلاغ برنامه‌های اجرایی و تكالیف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی (نظری ـ علمی ) ، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط كاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن.
  • تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی.
  • تشكیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش كار ، ‌مصوبات ،‌ پیشنهادها و نظرات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا.
  • ابلاغ بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشكده به اعضای گروه.
  • پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشكده.
  • انجام كلیه مكاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، كتاب‌ها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشكده.
  • پیشنهاد طرح‌های پژوهشی كه گروه راساً یا با همكاری گروه‌های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشكده برای تصویب در شورای دانشکده.
  • ارزیابی كار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشكده.
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.