گروه معماری

جداکننده سطر ها از هم

کورش مومنی

دانشیار، رئیس دانشکده

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: K_momeni@jsu.ac.ir

 

محسن بينا

استادیار

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: bina@jsu.ac.ir

 

محمد ديده بان

استادیار

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: Mdidehban1810@gmail.com

 

کورش عطاریان

استادیار

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: --

 

بهزاد وثیق

استادیار 

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: Behzad_vasiq@yahoo.com

 

عبدالرحمن دیناروند

استادیار و مدیر گروه معماری

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: Ardinarvand@gmail.com

 
 

محسن تابان

استاديار

معماري

پروفایل

پست الکترونیکی: mntaban@jsu.ac.ir

 

محمد مهركي زاده

مربی

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: Mmehrakizadeh@yahoo.com