گروه مرمت

جداکننده سطر ها از هم
 

نوید مقیمی

مربی و مدیرگروه مرمت

مرمت

پروفایل

پست الکترونیکی: Moghimi@jsu.ac.ir

 

هانی زارعی

مربی

مرمت بناهای تاریخی

پروفایل

پست الکترونیکی: hzarei@jsu.ac.ir