گروه شهرسازی

جداکننده سطر ها از هم

نورمحمد منجزي

استاديار و مدیر گروه شهرسازی

طراحی شهری

پروفایل

پست الکترونیکی: Nmohammad39311@yahoo.com

 

سید نادر پورموسوی

استاديار

برنامه ریزی شهری

پروفایل

پست الکترونیکی: naderziggurat@gmail.com

 

امیر طیبی

استادیار

طراحی شهری

پروفایل

پست الکترونیکی: a_tayyebi@jsu.ac.ir

 

الیاس مودت

استادیار

برنامه ریزی شهری

پروفایل

پست الکترونیکی: mavedate@jsu.ac.ir

 

وحید سرافراز

مربی(مامور به تحصیل)

طراحی شهری

پروفایل

پست الکترونیکی: --