نشریه دانشجویی شوادون

صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری و شهرسازی

افتخارات : کسب سه تندیس جشنواره حرکت، یک تندیس جشنواره تیتر

زمینه انتشار : علمی ، تخصصی

ترتیب انتشار : دو فصلنامه

قطع : خشتی 23*23

وب سایت نشریه : www.shavadoonmag.com

پست الکترونیک نشریه : info@shavadoonmag.com


جداکننده سطر ها از هم

نشریه دانشجویی دریزه

صاحب امتیاز : انحمن علمی دانشجویی مرمت و احیای بناهای تاریخی

افتخارات : -

زمینه انتشار : علمی ، تخصصی

ترتیب انتشار : دو فصلنامه

قطع : رحلی 29.7*21

راه ارتباطی: www.instagram.com/daeizehmag

www.telegram.com/darizehmag