کارشناس خدمات آموزشی:
 مجید مخدوم
 
کاردان امور عمومی و دبيرخانه دانشكده:
شهناز ترنیان