قراردادهای منعقد شده باشرکت باریج اسانس

عنوان قرارداد

مجری طرح

مبلغ قرارداد(ریال)

تاریخ شروع

 تاثیر شته‌کشی عصاره­های مختلف میوه گیاه هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis و ترکیب فرموله‌شده از آن روی شته سیاه باقلا  Aphis fabae Scopoli

دکتر ندا امینی جم

30.000.000

01/10/95