قراردادهای منعقد شده با شرکت برق منطقه ای باختر


عنوان قرارداد

مجری طرح

مبلغ قرارداد(ریال)

تاریخ شروع

طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری چند منظوره سیستم های زمین در بانو فرکانسی وسیع

دکتر مهدی سرادار زاده

3.750.000.000

15/12/96