قراردادهای منعقد شده با پژوهشگاه نیرو


عنوان قرارداد

مجری طرح

مبلغ قرارداد(ریال)

تاریخ شروع

طراحی و ساخت ایستگاه شارژ بیسیم خودروهای الکتریکی

دکتر علیرضا نمدمالان

1.000.000.000

25/10/96