قراردادهای منعقد شده با شرکت توزیع نیروی برق اهواز  


عنوان قرارداد

مجری طرح

مبلغ قرارداد(ریال)

تاریخ شروع

بررسی و تحلیل اثرات هارمونیک جریان بر دقت لوازم اندازه گیری

دکتر مهدی سرادارزاده

450.000.000

06/09/96

نظارت بر پروژه بررسی علل عدم هماهنگی سیستم حفاظتی و ارائه راهکار

دکتر مصطفی سرلک

20.000.000

1395