قراردادهای منعقد شده با شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز


عنوان قرارداد

مجری طرح

مبلغ قرارداد(ریال)

تاریخ شروع

ایجاد سامانه پایش و هشدار سیل سد دز

دکترمحمد ذاکرمشفق

550.000.000

26/11/95

توسعه فناوری ساخت و نگهداری سدها از طریق بررسی اثر اجرای فلپ گیت بر عملکرد هیدرولیکی سرریز جانبی سد دز

دکترمحمد ذاکرمشفق

250.000.000

26/11/95

بررسی کارایی روشهای شیمیایی کاهش تبخیر در شرایط اقلیمی سد دز

دکترمحمد ذاکرمشفق

650.000.000

26/11/95

فناوری استفاده از تصاویر ماهواره ای در براورد نقشه های بارش با تفکیک مکانی مناسب برای مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز

دکتر حسام کابلی

300.000.000

26/11/95