قراردادهای منعقد شده با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور


عنوان قرارداد

مجری طرح

مبلغ قرارداد(ریال)

تاریخ شروع

بهينه‌سازي توليد عصاره مخمر از ضايعات کارخانه‌هاي توليد خمیرمایه و مقايسه آن با عصاره توليدي از خميرمايه تجاري

دکتر حبیب اله عباسی

170.000.000

17/9/95