قراردادهای منعقد شده با شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کرخه


عنوان قرارداد

مجری طرح

مبلغ قرارداد(ریال)

تاریخ شروع

طراحی و ساخت نرم افزار مدلسازی جریان در بدنه و پی سد خاکی با استفاده از روش ایزوژئومتریک، مطالعه موردی: سد کرخه

دکتر مهرداد شهربانوزاده

500.000.000

12/11/95

تهیه و ایجاد بانک اطلاعات GIS در حوزه رفتار نگاری سد کرخه

مهندس محسن رشیدیان

400.000.000

12/11/95

تهیه دستورالعمل انجام و ارزیابی نتایج تست های الکتریکی ژنراتور کرخه بر اساس استانداردهای موجود

دکتر ایمان پورفر

300.000.000

26/10/95