اهداف و شرح وظایف:

 • پیگیری و مدیریت روند راه اندازی كانون‌های فرهنگی هنری

 • بررسی اساسنامه كانون‌های فرهنگی هنری و مطابق با آیین‌نامه وزارت

 • پیگیری بررسی صلاحیت كاندیدهای انتخابات كانون‎های فرهنگی هنری

 • پیگیری برگزاری انتخابات از فراخوان ثبت نام تا اعلام نتایج

 • برگزاری جلسات توجیهی با اعضای اصلی كانون‎های فرهنگی هنری و نظارت بر روند انتخاب دبیر كانون

 • تشكیل شورای هماهنگی كانون‌های فرهنگی هنری با ریاست مدیر فرهنگی و انتخاب دبیر شورای هماهنگی

 • پیگیری برگزاری جلسات شورای هماهنگی بصورت مستمر و بررسی فعالیت‌ها و مشكلات و طرح‌های كانون‌های فرهنگی هنری و ارائه گزارش به مدیر فرهنگی

 • تعامل و ارتباط مستمر با دبیران و اعضای كانون‌های فرهنگی هنری در راستای فعالیت‌های مربوطه

 • پیگیری صدور حكم برای دبیر شورای هماهنگیكانون‌ها و تمامی دبیران كانون‌های فرهنگی هنری

 • برگزاری كارگاه‌های توجیهی و توانمند سازی دبیران و اعضای اصلی كانون‌های فرهنگی هنری

 • پیگیری انتخاب استاد مشاور برای كانون ‌های فرهنگی هنری و صدور حكم برای ایشان.

 • پیگیری تشكیل جلسات هم اندیشسی و توجیهی برای اساتید مشاور كانون‌های فرهنگی هنری 

 • دریافت برنامه‌ها و طرح‌های كانون‌های فرهنگی هنری و بررسی كارشناسی لازم در خصوص برآورد هزینه و زمان اجرا و كیفیت اجرا و امكانات مورد نیاز و ...

 • پیگیری هماهنگی‌های لازم با قسمت های مختلف دانشگاه برای اجرای برنامه‌های مورد تقاضای كانون‌های فرهنگی هنری.

 • پیگیری انجام مستند سازی فعالیت‌های انجام شده توسط كانون‌های فرهنگی هنری دانشگاه و ...

 • پیگیری راه اندازی و تجهیز محل استقرار كانون‌های فرهنگی هنری

 • پیگیری راه اندازی و تجهیز محل استقرار كانون‌های فرهنگی هنری

 • پیگیری راه اندازی دبیرخانه كانون‌های فرهنگی هنری

 • پیگیری امكانات مورد نیاز برای تسهیل در امور و فعالیت‌های كانون‌های فرهنگی هنری و نظارت بر استفاده صحیح از امكانات

 • ارتباط مستمر با وزارت علوم در راستای فعالیت كانون‌های فرهنگی هنری

 • شركت در نشست‌های تخصصی كارشناسان كانون‌های فرهنگی هنری دانشگاه‌های سراسر كشور