صفحه اصلی > دانشكده ها > عمران > افراد > رئیس دانشکده 

رئیس دانشکده عمران

جداکننده سطر ها از هم

سید حسام کابلی

استادیار، رئیس دانشکده

هیدرولوژی و منابع آب

پروفایل

پست الکترونیکی: --وظایف رئیس دانشكده

جداکننده سطر ها از هم


  • ایجاد نظم و انضباط كاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان ، ‌اساتید و كاركنان در واحدهای مختلف دانشكده .
  • ابلاغ كلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رییس دانشگاه به مدیران گروه‌های آموزشی.
  • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی كه از طریق رییس دانشگاه ابلاغ می‌شود.
  • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشكده.
  • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشكده.
  • پیشنهاد بودجه سالانه دانشكده.
  • ارزیابی كار سالانه دانشكده و گزارش آن به رییس دانشگاه.
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.