صفحه اصلی >  فرهنگی و دانشجويی > اداره تربیت بدنی 

به نام خدا

 

برنامه سالن ورزشی دانشگاه

                                                                                   


 


-مراحل انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی استفاده از سالن ورزشی

۱- دریافت فرم درخواست استفاده از سالن ورزشی از سامانه‌ی فرم‌ها در قسمت دانشجویی

۲- ارائه فرم تکمیل شده به دانشگاه بر طبق رویه‌ی فرم مربوطه

۳- دریافت فرم انعقاد قرارداد استفاده از سالن ورزشی از سامانه‌‌ی فرم‌ها در قسمت دانشجویی

۴- تکمیل و امضای فرم انعقاد قرارداد توسط متقاضی و معاونت دانشجویی