به نام خدا

 

 

 

 

 

 

گزیده‌ای از مقررات خوابگاه


 

 


 حرکت سرویس کارگاهها

 

حرکت ازدرب دانشگاه

حرکت ازدرب کارگاه

8

9:45

10

11:45

13

13:45

14

14:45

15

15:45

16:45

17:45

18

19:45

20

 

 

 


 

 ساعات تردد سرویس های خوابگاه پردیس(برادران) 

 

حرکت از دانشگاه به خوابگاه

حرکت از خوابگاه به دانشگاه

 

7:45

 10

9:45

13

11:45

15

14:45

17

16:45

19

18:45

20

 

 

 

 





-قابل توجه دانشجویان گرامی (اجاره بهاي خوابگاه در نیمسال دوم 93-92 )