صفحه اصلی > پژوهشی  > دفتر ارتباط با صنعت > مرکز کارآفرینی > اخبار و رویدادها و اطلاعیه ها