دستورالعمل استفاده از امكانات کاربری و شبکه ای سیستمهای رایانه ای و شبکه دانشگاه

این سند بیانگر ضوابط و مقررات مرتبط با استفاده از سیستمهای رایانه ای و شبکه دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول جهت کاربرد صحیح کاربران و جلوگیری از صدمات ناشی ازسهل انگاری، سوء استفاده، سودجویی نامتناسب با اهداف دانشگاه و تجاوز به حریم اجتماعی - اطلاعاتی دیگران است. بر اساس این سند هرگونه تخلف ازضوابط و مقررات مرتبط با استفاده از سیستمهای رایانه ای و شبکه دانشگاه بعنوان جرم محسوب شده و متخلف مشمول مجازات است.

 

ضوابط و مقررات


کاربران مجاز: کاربرانی مجاز به دریافت شناسه و استفاده از امکانات مرکز هستند که عضویت آنها دردانشگاه هم از نظر دانشگاهی و هم از نظر شغلی رسمیت داشته باشد. دانشجویان و کارکنان سایر دانشگاهها مشمول کاربران مجاز نیستند. دانشجویانی که جهت گذراندن فرصت مطالعاتی، گذراندن دوره و سایر فعالیتهای دانشگاهی با ارائه نامه کتبی از طر ف معاونت آموزشی و استاد راهنما  مشمول دریافت شناسه می شوند.

 

فعالیتهای غیر مجاز: موارد زیر مشمول فعالیتهای غیر مجاز می باشند

1. چشم پوشی و سرپیچی از قوانین حاکم کشور در حوزه فناوری اطلاعات .

2. تجاوز به حریم شخصی- اطلاعاتی دیگران و یا اطلاعات دانشگاه.

3. واگذار نمودن اطلاعات شناسه کاربری شبکه به دیگران.

4. فعالیتهای مرتبط با تجاوزات امنیتی شبکه مانند رمزگشایی-گذاری، رخنه های امنیتی شبکه، تکثیر ویروس، تخریب و خدشه سازی خدمات و منابع مرتبط با شبکه و رایانه ها.

5. سوء استفاده از امکانات شبکه و رایانه ای بویژه در راستای منافع تجاری، کسب و کار شخصی، تقلب و نادیده گرفتن حقوق چاپ و تکثیر منابع.

6. نصب نرم افزارهایی که مجاز محسوب نمی شوند. این نرم افزارها به ویژه شامل موارد زیر هستند:

الف) نرم افزارهای Chat مانندYahoo Messanger ، MSN Messanger و غیره

ب) نرم افزارهای P2P مانند Emule ،Kazaa و غیره

ج) نرم افزارهای بازی رایانه ای

د) نرم افزارهای مرتبط با رخنه های شبکه ای

ز) نرم افزارهای رمز گشایی -گذاری رایانه ای و شبکه ای مانند KeyLogger ها و غیره

ه) نرم افزارها و یا برنامه های تکثیر Packet در شبکه
    

     7. آسیب و صدمه رسانی به تجهیزات سخت افزاری شبکه، رایانه ای و اموال دانشگاه

     8.  هرگونه فعالیتی که منجر به  سوء استفاده از پهنای باند شبکه دانشگاه گردد.

     9.  فعالیتهای سیاسی، غیر اخلاقی و غیر اجتماعی نامتناسب با شئون فرهنگی و اسلامی

   10. دانلود سیستماتیک و غیرمجاز اطلاعات


تنبیهات:
با هرگونه تخلف مرتبط با امکانات و منابع مرکز رایانه و اطلاع رسانی برخورد می گردد. تخلفات بر اساس وزن و مرتبه آنها بررسی و مجازات متناسب اعمال می گردند. مجازات می توانند منجر به قطع موقت شناسه کاربری شبکه تا خاتمه کامل دسترسی و در خصوص دانشجویان، ارجاع تخلف به کمیته انضباطی دانشگاه شود.

 
تعهدات:

دانشگاه هیچگونه تضمین و تعهدی درقبال اطلاعات و فایلهای شخصی ذخیره شده دررایانه ها رامتقبل نمی شود و کاربران موظفند جهت بایگانی، جابجایی و امنیت آنها مسئول پذیر باشند.

اطلاعات مرتبط با خدمات شبکه مانند نامه های الکترونیکی، فایلهای ذخیره شده در منابع تحت شبکه جزء تعهدات محـافظتی مرکز رایـانه و اطلاع رسانی محسوب می شوند و صرفا صـدماتی که در مــوارد مرتبط با  آسیب های سخت افزاری و حوادث غیر مترقبه جزء تعهدات مرکز محسوب نمی شوند. 
کاربران متعهد هستند کلیه ضوابط و مقررات این سند رارعایت نموده و هرگونه تغییرات در وضعیت دانشگاهی (استادان و دانشجویان) شغلی (کارکنان) و نیز مواردی که استفاده شناسه و رمز عبور کاربری آنها توسط دیگران مورد شک و تردید است را گزارش دهند. کاربران همچنین متعهد هستند که رمز عبور شناسه کاربری خود را بطور مرتب تغییر دهند.

کاربران متعهد هستند موارد مشکوک فعالیتهای غیرمجاز را به مرکز رایانه و اطلاع رسانی گزارش دهند (شماره های داخلی مرکز 253 و 254) .

 

--------------------------------------------------------------------------------


ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلاعات دانشجویان ورودی جدید و میهمان را از آموزش دریافت کرده و بدون نیاز به مراجعه حضوری ثبت نام را انجام خواهد داد.