صفحه اصلی > پژوهشی  > مراکز پژوهشی و آزمایشگاه ها > آزمایشگاه مرکزی > اهداف راه اندازی شبکه آزمایشگاهی 

  

اهداف راه اندازی شبکه آزمایشگاهی

یکی از زیر ساخت‌‌های اساسی پژوهش و فناوری در دانشگاه، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی می‌باشند که ایجاد و توسعه آنها متناسب با شرایط روز و هماهنگی و سازگاری حرکت آنها در راستای رفع نیازهای کشور، نقشه جامع علمی کشور و برنامه راهبردی دانشگاه از مهم‌ترین مکانیزم‌های مدیریت دانشگاه است. این شبکه با هدف نظم بخشیدن به فضاهای آزمایشگاهی تحقیقاتی و عملکرد بهتر و توسعه گروه‌های تحقیقاتی آزمایشگاه محور در راستای اهداف پژوهش و فناوری دانشگاه راه اندازی گردیده است