سرپرست آزمایشگاه مرکزی

جداکننده سطر ها از هم

نعمت طهماسبی

استادیار

فیزیک

پروفایل

پست الکترونیکی: tahmasebi@jsu.ac.ir


 

وظایف مدیر امور پژوهشی

جداکننده سطر ها از هم
  • ارائه خدمات آزمایشگاهی در سطح استانداردهای ملی و بین المللی به پژوهشگران و واحدهای تحقیقاتی
  • استفاده بهینه از امکانات، وسایل و تجهیزات منحصربفرد موجود در آزمایشگاه ها و واحدهای تحقیقاتی
  • كمك به بهبود کیفیت تولیدات علمی و اعتباربخشي به نتایج پژوهشگران دانشگاه
  • فراهم آوردن امکان استفاده از خدمات آزمایشگاهی واحدهای تحقیقاتی برای کلیه کاربران دانشگاهی و صنعتی
  • فراهم آوردن مقدمات استقلال مالی آزمایشگاه ها از طریق ارائه خدمات آزمايشگاهي درآمدزا
  • ایجاد زیرساخت مناسب برای برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنایع
  • ایجاد زیرساخت مناسب جهت تشویق آزمایشگاه ها برای عضویت و مشارکت با شبكه آزمايشگاه‌هاي ستادي كشور