تجهیزات

 

  • میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
  • دستگاه کروماتوگرافی گاز (GC)
  • دستگاه اسپکتروفتومتر (UV/VIS)
  • دستگاه الکتروریسی
  • دستگاه تست پیچش نمونه ها از جنس های مختلف
  • دستگاه تست خزش و خمش
  • دستگاه اندازه گیری کشش سطحی
  • تجهیزات تست، ارزیابی و تنظیم پمپ ها و موتورهای هیدرولیک
  • دستگاه کروماتوگرافی گاز (GC)