اعضای هیات علمی آزمایشگاه مرکزی

جداکننده سطر ها از هم

مرضیه خادم الرسول

استادیار

فیزیک حالت جامد

پروفایل

پست الکترونیکی: mkhademalrasool@jsu.ac.ir