مدیریت مرکز پژوهش جندی شاپور

  

معاون مرکز کورش عطاریان

استادیار گروه معماری دانشکده معماری شهرسازی

دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران

پست الکترونیک: attarian@jsu.ac.ir

تلفن: 00986142430422

00986142428000   داخلی 2030 و 2042

  

 

پیام: 

این مرکز بر اساس اهمیت موضوع جندی شاپور بالاخص دانشگاه باستانی جندی شاپور و پژوهش در حوزه میراث ملموس و ناملموس این مجموعه ارزشمند شکل گرفته است و در حوزه های باستانشناسی، معماری، مطالعات شهری، تاریخ ایران، تاریخ علم و جامعه شناسی  و علوم و فنون مهندسی به پژوهش با محوریت جندی شاپور می پردازد. من و همکارانم با برگزاری اولین کنگره بین المللی جندی شاپور در سال 1395 سعی در بازشناسی این میراث علمی در سطح بین المللی نموده و  در دومین کنگره بین المللی جندی شاپور در سال 1397 به نقش دانشگاه باستانی جندی شاپور در توسعه علم در طول تاریخ پرداختیم. مطالعات در حوزه ایران قدیم از موضوعات اصلی پژوهش در این مرکز می باشد.