اعضـا گروه معماری و شهر سازی

جداکننده سطر ها از هم
 

کورش عطاریان

دانشیار

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: attarian@jsu.ac.ir

 

کورش مومنی

دانشیار

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: korosharch@gmail.com

 

عبدالرحمن دیناروند

استادیار

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: dinarvand@jsu.ac.ir

 

محمد دیده بان

استادیار

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: mdidehban@jsu.ac.ir

 

علی روحانی

--

--

پروفایل

پست الکترونیکی: alirohani49@yahoo.com