اعضـا گروه علوم و فنون نوین (انرژی‌های تجدید پذیر)

جداکننده سطر ها از هم
 

محمدرضا عصاری

دانشیار

مکانیک _ تبدیل انرژی

پروفایل

پست الکترونیکی: assari@jsu.ac.ir

 

صفورا کریمی

استادیار

مهندسی شیمی

پروفایل

پست الکترونیکی: s.karimi@jsu.ac.ir

 

مجتبی شفیعی

استادیار

مهندسی شیمی _ پدیده های انتقال

پروفایل

پست الکترونیکی: shafiee@jsu.ac.ir

 

حسن بصیرت تبریزی

--

--

پروفایل

پست الکترونیکی: hbtabrizi@gmail.com

 

علیرضا جعفر قلی بیک

--

--

پروفایل

پست الکترونیکی: Alirezabeik.me@gmail.com