دورنما

 

مرکز پژوهشی جندی‌شاپور با رویکرد مدیریت مشارکتی و با استفاده از نیروهاي انسانی متعهد، متخصص و علاقه‌مند و با برخورداري از امکانات و تجهیزات فیزیکی و آزمایشگاهی مناسب و منابع مالی مستقل، به‌عنوان بازوي علمی و فرهنگی براي تصمیم سازي و سیاست‌گذاری در مسائل بین‌رشته‌ای مرجعیت داشته و به‌عنوان یکی از قطب‌های علمی-پژوهشی برتر منطقه با  سازمان‌های معتبر بین‌المللی مرتبط همکاري مشترك دارد.

چشم‌انداز مرکز آن است که بتواند با بازشناسی آموزه‎های تاریخی به توسعه و ارتقای علمی کشور در شرایط فعلی کمک کند.