سیاست‌ها

  

  1. مأموریت گرایی در توسعه و بازشناسی الگوی اولین دانشگاه ایرانی باهدف اعتلای  تمدن ایرانی اسلامی.
  2. توسعه و گسترش پژوهش درزمینه ی تاریخ، باستان‌شناسی، تاریخ علم و آموزش عالی در حوزه تاریخی جندی شاپور.
  3. زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط.
  4. ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با شناخت بیشتر منطقه ی باستانی جندی شاپور.
  5. بازشناسی مسیر تولید علم در جهان و بر مبنای نقش دانشگاه جندی شاپور در تحول و ارتقا علم در آن دوران.
  6. ساماندهی، گردآوری منابع موجود در جهان در حوزه جندی شاپور و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع جندی شاپور.
  7. توسعه علوم و فنون نوین در منطقه با الهام از میراث تمدنی جندی‌شاپور.