صفحه اصلی > مرکز پژوهشی جندی‌شاپور > برنامه‌های راهبردی > ارتباط با صنعت، جامعه و سیاست‌گذاران 

  

ارتباط با صنعت، جامعه و سیاست‌گذاران

    

  1. ایجاد و تقویت ارتباطات بین‌المللی با سازمان UNESCO.
  2. دریافت حمایت‌های معنوي و مادي و معرفی مرکز به سازمان‌های بین‌المللی و مجامع.
  3. هدف‌گذاری‌های بین‌المللی در جهت انجام پژوهش در رابطه با نیازهاي منطقه‌ بین النهرین.
  4. همکاري مشترك با صاحب‌نظران داخلی و خارجی درزمینه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی و پژوهشی.
  5. انعقاد تفاهم‌نامه‌های جدید یا تداوم همکاري با سازمان‌های علمی اجرایی فعال درزمینه میراث ملموس و ناملموس جندی‌شاپور.
  6. ایجاد ساختار لازم براي روابط بین‌المللی مرکز.
  7. ایجاد ارتباط با سازمان‌هایی که امکان مشارکت را در جهت سامان‌دهی این بافت‌های باارزش را دارا می‌باشد.