پژوهشی

  1. تعیین اولویت‌های پژوهشی مرکز پژوهشی با مشارکت ذی‌نفعان.
  2. شناسایی نیازهاي جامعه.
  3. بررسی ظرفیت سازمان‌ها در جهت حفظ میراث ملموس و ناملموس جندی‎شاپور.
  4. نیازسنجی براي تعیین اولویت‌های پژوهشی در هر یک از مراکز تحقیقاتی .
  5. تعیین طرح‌های اولویت‌دار براي دوره‌های 5 ساله.
  6. ایجاد چرخه پژوهشی مدون با کوتاه‌ترین مسیرهاي زمانی در مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه.
  7. تقسیم و واگذاري اولویت‌های پژوهشی مبتنی بر ارزیابی‌های انجام شده بین مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه و همکار.
  8. عقد تفاهم‌نامه‌های همکاري پژوهشی با سازمان‌های ملی و بین‌المللی ذیربط.
  9. اعطای فرصت مطالعاتی به پژوهشگران خارج از کشور.