آموزشی

  

  1. تشکیل کمیته آموزشی در مرکز پژوهشی.
  2. توانمندسازي پژوهشگران درزمینه طراحی، اجرا، انتشار و کاربردي کردن نتایج پروژه‌های تحقیقاتی.
  3. تدوین برنامه‌های آموزشی مرکز پژوهشی (بلندمدت و کوتاه‌مدت).
  4. بررسی نیازها و اولویت‌های آموزشی در سطح عمومی و تخصصی درزمینه‌های مرتبط.
  5. تدوین و اجراي آموزش‌های حرفه‌ای کوتاه‌مدت و سالیانه.
  6. پذیرش دانشجوی دکترا (PhD) در مرکز پژوهشی با شیوه‌های پژوهش محور.
  7. تربیت دانشجوي مشترك با مراکز علمی خارج کشور.
  8. انجام برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت تخصصی و کاربردي.
  9. انجام برنامه‌های آموزشی میان‌مدت با ارائه گواهی.
  10. ارتباط با صداوسیما جهت انجام برنامه‌های آموزش عمومی (ارتقاي فرهنگ عمومی).