تأمین منابع

  

  1. برخورداری از ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه کشور.
  2. تأمین بخشی از بودجه پژوهشکده از طریق جذب مشارکت‌های مالی سازمان‌های مختلف.
  3. بهره‌گیری از نیروهاي پیوسته و وابسته دانشگاهی و غیردانشگاهی جهت انجام طرح‌های تحقیقاتی.
  4. تأمین نیروي انسانی در تمامی سطوح هیئت‌علمی، دانشجوي پسادکترا، دانشجوي دکترا، محقق ارشد، کمک محقق و پرسنل پشتیبانی متناسب با جایگاه مرجعیت مرکز پژوهشی.
  5. ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده از فرصت‌های مطالعاتی خارج از کشور براي آشنایی و انتقال جدیدترین دانش‌ها.
  6. راه‌اندازی آزمایشگاه اختصاصی مرجع در سطح ملی و منطقه‌ای برای حوزه‌های اولویت‌دار.
  7. تجهیز و تکمیل آزمایشگاه‌های تخصصی موجود در قالب همکاری‌های توسعه منابع انسانی .