مدیر گروه تاریخ علم و جامعه شناسی

جداکننده سطر ها از هم

دکتر سید مهدی موسوی

دانشیار گروه باستان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

تلفن: 00982182884661

پروفایل

پست الکترونیکی: m_mousavi@modares.ac.ir


 

گروه تاریخ علم و جامعه شناسی

جداکننده سطر ها از هم

   

مأموریت: ساماندهی و مدیریت کلان سایت و موقعیت باستانی منطقه جندی‎شاپور از طریق تولید محتوا درباره آن و پژوهش درزمینه های مختلف مرتبط با تاریخ و فرهنگ جندی‌شاپور. ایجاد بستر و زیر ساخت های کاوش و فعالیتهای باستان شناسانه در محوطه باستانی جندی شاپور.

   

مأموریت کوتاه مدت (2ساله) گروه پژوهشی

  • تعیین عرصه فیزیکی سایت باستانی- تاریخی جندی‌شاپور.
  • مدیریت تأمین و دسترسی به مدارك و اطلاعات گردآوری‌شده در مرکز در سطح ملی و جهانی.
  • ساماندهی و مدیریت کلان سایت و موقعیت باستانی منطقه جندی‌شاپور.

  

مأموریت بلند مدت (5ساله)گروه پژوهشی

  • ایجاد بستر مطالعاتی عمیق و یکپارچه به زبان‌های فارسی و بین‌المللی درباره تاریخ آموزش عالی در ایران.
  • زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با شناخت بیشتر منطقه ی باستانی جندی‌شاپور.
  • بررسی الگوی سکونتی، شهری، اداری و کالبدی شهر جندی‌شاپور جهت ارائه در سطح بین‌المللی به‌عنوان اولین خاستگاه آموزش علمی جهان.