مدیر گروه معماری وشهر سازی

جداکننده سطر ها از هم

کورش عطاریان

استادیار گروه معماری دانشکده معماری شهرسازی

تلفن: 00986142430422

تلفن: 00986142428000 داخلی 2030 و 2042

پروفایل

پست الکترونیکی: attarian@jsu.ac.ir


 

گروه معماری و شهرسازی

جداکننده سطر ها از هم

   

مأموریت: بازشناسی و مطالعه در زمینه ساخت شهر تاریخی جندی‌شاپور از دیدگاه معماری و شهری، مطالعه هنر و الگوهای هنری به‌کاررفته در شهر باستانی و تاریخی جندی‌شاپور و در نهایت ترسیم الگوی شهری تاریخی جندی‌شاپور. 

  

مأموریت کوتاه مدت(2ساله) گروه پژوهشی 

  • تعیین عرصه تاریخی و شهر جندی‌شاپور
  • تحقیق و پژوهش در زیر ساخت‌ها و سازه‌های مهندسی تاریخی جندی‌شاپور.
  • جمع آوری و تولید علم جامع در حوزه تاریخی، هنر و معماری شهر جندی‌شاپور.
  • تهیه نقشه عملیاتی جهت پژوهش‌های عملیاتی در محوطه تاریخی شهر.
  • ارائه و تبیین سبک معماری و شهرسازی جندی‌شاپور.
  • بازشناسی حوزه نفوذ شهری جندی‌شاپور.

 

مأموریت بلند مدت (5ساله)گروه پژوهشی

  • مستند نگاری شیوه های مهندسی زیر ساخت های آب رسانی و ساخت و ساز ابنیه در جندی شاپور.
  • تعیین شکل ساخت شهر جندی‌شاپور جهت معرفی در حوزه بین‌المللی.
  • آماده سازی بستر ثبت جهانی شدن محوطه جندی‌شاپور.
  • ارائه سبک هنر معماری و شهری جندی‌شاپور به‌عنوان مهد علم باستان و تاریخ اسلامی کشور.