دبیرخانه

  

دبیرخانه این کارگروه در مدیریت امور پژوهشی دانشگاه مستقر می­باشد.
تلفن تماس:(داخلی 2305)    42428000-061

ایمیل:   Research@jsu.ac.ir