اعضای کارگروه

   

  • دکتر محمدرضا عصاری – رییس دانشگاه و رییس کارگروه
  • دکتر علی ظاهرزاده – معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و عضو کارگروه
  • دکتر نعمت طهماسبی – مدیر پژوهشی و عضو کارگروه
  • دکتر مهدی زارع– عضو کارگروه
  • دکتر کوروش مومنی – عضو کارگروه
  • دکتر حبیب اله عباسی – عضو کارگروه
  • دکتر آرش خشوعی – عضو کارگروه