صفحه اصلی > درباره دانشگاه > گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات > تماس با مرکز فناوری اطلاعات 
راهنمای تلفن حوزه ریاست
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
عبدالرحیم معزی فر رئیس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 2230 ساختمان مرکزی، طبقه اول
مهدی وطن خواه کارشناس فناوری اطلاعات 2233 ساختمان مرکزی، طبقه اول
محمدحسن اسلامی پور کارشناس امور رایانه 2121 ساختمان دانشکده علوم پایه، مدیریت مرکز رایانه
محسن یعقوب نژادی کارشناس امور رایانه 2122 ساختمان دانشکده علوم پایه، مدیریت مرکز رایانه